Stadgar för Socialisten


Sedan en tid har vi känt ett behov av att tydliggöra vad vi som förening är, och vad det innebär att vara medlem av Socialisten. Vi har haft flera olika dokument som har försökt att förklara var vi står och vad vi är. På vårt årsmöte den 26-27 maj antog vi nya stadgar, som vi hoppas tillsammans med uttalandet om socialism ska göra vår identitet tydligare.

Stadgarna är grunden för vår identitet, och bindande för medlemskap. Vi har valt att inte utveckla våra politiska idéer djupare i stadgarna, utan istället göra detta i praktisk handling, uttalanden och så vidare.

Stadgar för Tidskriftsföreningen Socialisten

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Tidskriftsföreningen Socialisten.

§2 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att skapa en socialistisk värld, avskaffa klassamhället och alla former av förtryck. Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom att utan vinstintresse genomföra verksamhet som gynnar syftet. Föreningen vill utveckla ett tydligt socialistiskt politiskt alternativ. Huvudsaklig verksamhet är studiecirkel-möten, föreläsningar, utgivande av tidningen Socialisten och hemsida med samma namn, deltagande i kamp och i arbetarrörelsen.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län.

§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem sätter arbetarklassens och hela arbetarrörelsens intressen framför snäva organisationsintressen.

Hur går man med?

Genom att:

 • Delta i diskussioner med någon av våra kamrater och/eller delta i en studiecirkel för intresserade
 • Instämma i behovet av en socialistisk värld och nödvändigheten av att verka för marxismens idéer i arbetarrörelsen för att uppnå detta.
 • Delta i minst två gruppmöten (om man bor på en ort där det finns en grupp) och därefter bli invald i gruppen.
 • Komma överens om en avgiftsnivå om minst 50 kronor per månad och betala den första avgiften.
 • Medlem som bor på ort utan lokalgrupp väljs in av styrelsen.

§5 Medlemsaktivitet

 • Medlem ska försöka att gå på gruppmöten regelbundet eller, om man befinner sig på en ort utan grupp, försöka att delta i de nationella samlingarna.
 • Medlem ska verka för idéerna genom att försöka sprida tidningen, vara aktiv i arbetarrörelsen och ta del i arbetarklassens och ungdomens kamp.

§6 Medlems rättigheter

 • Rätten att ta upp en diskussion eller kritik i vilken fråga som helst och att bli bemött på ett kamratligt sätt. Denna rätt gäller även offentliga diskussioner.
 • Rätten till fullständig information om föreningens verksamhet
 • Ovillkorlig rätt att bilda åsiktningsriktning inom Socialisten för att påverka politiska ställningstaganden och verksamhet.
 • Rätt att välja representanter och att återkalla representanternas mandat.
 • Att ta upp en diskussion kan ske genom att inleda om ämne på lokalgruppsmöte.
 • Att skriva en artikel som publiceras på hemsida.
 • Åsiktsriktning har rätt att ha egna möten och samma rätt som majoriteten att på föreningens bekostnad föra ut åsikter genom exempelvis deltagande på lokalgruppsmöten.

§7 Medlemsavgifter

Medlem ska betala överenskommen medlemsavgift varje månad. Om medlem missar betalning två månader i följd ska denne kontaktas av ekonomiansvarig i styrelsen.

§8 Styrelsen

Årsmötet fattar beslutet om antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som ansvar för föreningens löpande verksamhet mellan styrelsemöten. Styrelsen kan utse särskilda uppdrag vid behov. Årsmöte fattar beslut om någon ledamot är suppleant.

§9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen väljer i sin tur ett arbetsutskott som är ansvarig för det löpande arbetet. Arbetsutskottet är ansvarig inför styrelsen och föreningens medlemmar.

Styrelsen sammanträder när arbetsutskottet finner det erforderligt eller om en majoritet av styrelsen begär detta.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

Föreningens firma tecknas av ledamöter utsedda inom styrelsen.

Styrelse väljer funktionärer. Dessa ansvarar för organisationens arbete och företräder föreningen utåt. Funktionär kan vara avlönade eller inte.

§10 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd/a revisor/er.

§12 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar minst en månad innan mötet.

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begär, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Årsmötet fastställer antalet ledamöter av styrelsen.

Om det finns fler kandidater till styrelsen än antalet ledamöter som ska väljas, ska röstsiffror anges i protokollet.

§16 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.

§17 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§18 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde efter beslutet.

Medlem har rätt av överklaga beslut till kommande årsmöte.

§19 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 4/5 av antalet avgivna röster. I samband med upplösning beslutar årsmötet om hur föreningens tillgångar ska fördelas.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: